گهرخبر اولین پایگاه خبری تحلیلی دارای مجوز شهرستان دورود

تاریخ مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات در جلسه:   ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

شماره مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۳۶۵۴ / ۹۷

صاحب امتیازو مدیرمسئول: 
ظفر پاپی                  ۶۹۶۵- ۵۹۹ – ۰۹۳۶

 

سردبیر: پیمان مهرابی                                          ۶۶۱۶-۹۰۶-۰۹۱۱

 

دبیر تحریریه و عکاس خبری: مهدی جان جان        شماره تماس  ۷۱۱۸ -۰۵۰ – ۰۹۱۲

پست الکترونیک:      zafarpaapi@gmail.com

نشانی: دورود- ابتدای چهارراه خیام

* گهرخبر در پذیرش، رد و یا ویرایش مطالب ارسالی مختار است. مطالب ارسالی چنانچه شامل توهین، افترا به کسی نباشد (مطابق قانون مطبوعات)، در گهرخبر منتشر می‌شود. نوشته‌های بخش نظرات نیز شامل این قانون می‌شوند.

* مطالب منتشر شده، بیان‌گر دیدگاه  گهرخبر نمی‌باشند. گهرخبر وابسته به هیچ گروه یا جناح سیاسی اعم از چپ و راست نیست، اما مطالب حوزه‌ی سیاسی را به شرطی که مطابق با قوانین مطبوعات باشند، منتشر خواهد کرد.