مدیر کل دامپزشکی استان لرستان از الزام نصب Gpsبر روی خودروهای حمل مرغ زنده خبر داد.

به گارش پايگاه خبري گهر، دکتر مصطفی زبردست از الزام نصب Gpsبر روی خودروهای حمل مرغ زنده و اخذ پروانه بهداشتی بهره بر داری در استان لرستان تا پایان خرداد ماه خبر داد.

وی افزود با توجه به دستورالعمل های بهداشتی سازمان دامپزشکی و مصوبات ستاد تنظیم باز مرغ استان در جهت ساماندهی بازار عرضه مرغ زنده و تامین گوشت مورد نیاز؛  کلیه مالکین خودروهای حمل موظف به رعایت موارد فوق می باشند.