با حکم استاندار لرستان «حمید کشکولی» به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان معرفی شد.

به گزارش گهرخبر در حکمی سید موسی خادمی، حمید کشکولی فرماندار فعلی الیگودرز، با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری معرفی شده است.

پیش از این قاسم ولیزاده از ۲۹ آبان ۹۸ به عنوان جایگزین محمد موحدپور سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان شده بود.

حمید کشکولی نیز از ۱۹ اردیبهشت ۹۷ تاکنون فرماندار الیگودرز بوده است.