برنامه پيشگيري از تنبلي چشم بهزيستي شهرستان دورود مخصوص كودكان ۳ تا ۶ سال زمان: از ابتداي آبان تا ۱۵ اسفند مكان:بهزيستي شهرستان دورود واحد پيشگيري بهزيستي شهرستان دورود

برنامه پيشگيري از تنبلي چشم بهزيستي شهرستان دورود

مخصوص كودكان ۳ تا ۶ سال

زمان: از ابتداي آبان تا ۱۵ اسفند

مكان:بهزيستي شهرستان دورود

واحد پيشگيري بهزيستي شهرستان دورود
برنامه پيشگيري از تنبلي چشم بهزيستي دورود

برنامه پيشگيري از تنبلي چشم بهزيستي دورود

  • نویسنده : ظفر پاپي
  • منبع خبر : گهرخبر