او که به درخواست خودش برای حضور جلوی دوربین «طناز» با سبیل گریم شد ادامه داد: «اولین بار است که بعد از ۳۹ سال با شکل واقعی خودم پشت آینه گریم نشسته‌ام.»